STANOVY START-UP ŠKOLKY KARLÍN

I.

Název společnosti

Start-up školka Karlín, z.s.

II.
Sídlo společnosti

Společnost sídlí na adrese Hybešova 516/2, Praha 8, 186 00, Česká republika.

III.
Cíl společnosti

Sdružit učitele, umělce, odborníky a rodiny mající zájem o alternativní pedagogiku. Prohlubovat porozumění dětem a razit osobitý alternativní styl výchovy dětí.

Tvořit a rozvíjet umělecky živou pedagogiku a poskytovat v tomto směru kvalitní, humanisticky orientované kulturní zázemí svým členům.

IV.
Činnost Společnosti

Pro dosažení svých cílů bude Společnost jako svou hlavní činnost:

  • Provozovat pro své členy dětský klub.

  • Organizovat odbornou průpravu alternativně orientovaných učitelů.

  • Organizovat zážitkové akce pro své členy.

  • Pořádat školku v přírodě.

  • Spolupracovat s vybranými organizacemi, které působí na poli alternativní pedagogiky.

Jako svou vedlejší činnost:

  • Organizovat sportovní a rozvojové aktivity,  kulturní události a zájmové projekty.

  • Pořádat prázdninovou školku.

V.

Členství ve společnosti

 1. Řádnými členy společnosti se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnická osoba.

 2. Členy společnosti se mohou stát osoby, které souhlasí s cíli a činností společnosti a podporují její činnost.

 3. Členství ve společnosti vzniká na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o členství předkládá ke schválení výboru.

 4. Členství ve společnosti zaniká vystoupením člena, vyloučením rozhodnutím výboru, úmrtím fyzické či zánikem právnické osoby.

 5. Společnost povede seznam svých členů, seznam nebude veřejně přístupný. Shromažďování osobních údajů bude odpovídající pouze stanovenému účelu, v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

 6. Členství ve společnosti je dvojího druhu: řádné a aktivní.

 7. Řádný člen

   • Řádný člen společnosti je oprávněn podílet se na její činnosti, účastnit se akcí pořádaných společností a účastnit se členské schůze a hlasovat na ní.

   • Řádný člen je povinen dodržovat stanovy společnosti a hradit příspěvky schválené valným shromážděním.

 1. Aktivní člen

   • Aktivním členem se může stát řádný člen, který požádá výbor o aktivní členství a výbor požadavek schválí.

   • Aktivním členem se může stát pouze fyzická osoba.

   • Podmínky pro získání a udržení aktivního členství jsou dány vnitřním řádem společnosti.

   • Aktivní člen má práva řádného člena a navíc právo volit členy výboru a být do něj volen.

   • Aktivní člen společnosti je povinen podílet se na její činnosti a naplňovat její cíle.

VI.

Orgány společnosti

Organizační strukturu společnosti tvoří tyto orgány:

 • výbor

 • členská schůze

 • statutární orgán

VII.
Výbor

 1. Výbor je řídícím a nejvyšším orgánem společnosti.

 2. Výbor má minimálně tři členy, kteří si na prvním zasedání zvolí ze svého středu ředitele. Prvními členy výboru jsou zakládající členové společnosti.

 3. Členem výboru se může stát aktivní člen, který požádal o přijetí do výboru a výbor jeho žádost schválila většina členů výboru.

 4. Členství ve výboru zaniká oznámení člena výboru o tom, že se vzdává této funkce, ostatním členům výboru; úmrtím nebo zánikem členství ve spolku; rozhodnutím výboru o odvolání člena z funkce.

 5. Výbor schvaluje stanovy společnosti a rozhoduje o změně těchto stanov, volí a odvolává ředitele, schvaluje a předkládá zprávu o činnosti společnosti za předcházející rok.

 6. Schvaluje a určuje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, schvaluje přihlášky nových členů, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů.

 7. Řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z členské schůze, stanoví výši členských příspěvků.

 8. Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, rozhoduje o zániku spolku, rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku.

 9. Výbor ustanovuje řád společnosti.

VIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně jednou za rok.

 2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období a přijímá zásady činnosti pro období následující, určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období.

 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně třetina všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

IX.

Statutární orgán

 1. Ředitel je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

 2. Za spolek může jednat rovněž ředitelem zmocněný: člen výboru, aktivní člen nebo zaměstnanec společnosti.

 3. Ředitel je volen výborem na dobu 3 let.

X.
Hospodaření společnosti

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, sponzorských darů, grantů a výnosů majetku a vedlejší výdělečné činnosti.

XI.

Zánik společnosti

Společnost zanikne rozhodnutím výboru o zrušení společnosti s likvidací. Výbor také rozhodne, jak bude naloženo s majetkem společnosti.

XII.
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli na ustavující schůzi v Praze dne 22.2. 2023, což zakladatelé níže stvrzují svými podpisy.

V Praze 22. února 2023